engelska

Terms & Conditions These terms and conditions applies to the Top Watch Faces app (hereby referred to as "Application") for mobile devices that was created by Temperie (hereby referred to as "Service Provider") as a Freemium service. Upon downloading or utilizing the Application, you are automatically agreeing to the following terms. It is strongly advised that you thoroughly read and understand these terms prior to using the Application. Unauthorized copying, modification of the Application, any part of the Application, or our trademarks is strictly prohibited. Any attempts to extract the source code of the Application, translate the Application into other languages, or create derivative versions are not permitted. All trademarks, copyrights, database rights, and other intellectual property rights related to the Application remain the property of the Service Provider. The Service Provider is dedicated to ensuring that the Application is as beneficial and efficient as possible. As such, they reserve the right to modify the Application or charge for their services at any time and for any reason. The Service Provider assures you that any charges for the Application or its services will be clearly communicated to you. The Application stores and processes personal data that you have provided to the Service Provider in order to provide the Service. It is your responsibility to maintain the security of your phone and access to the Application. The Service Provider strongly advise against jailbreaking or rooting your phone, which involves removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. Such actions could expose your phone to malware, viruses, malicious programs, compromise your phone's security features, and may result in the Application not functioning correctly or at all. Please note that the Application utilizes third-party services that have their own Terms and Conditions. Below are the links to the Terms and Conditions of the third-party service providers used by the Application: Google Analytics for Firebase Firebase Crashlytics Facebook One Signal Mixpanel Please be aware that the Service Provider does not assume responsibility for certain aspects. Some functions of the Application require an active internet connection, which can be Wi-Fi or provided by your mobile network provider. The Service Provider cannot be held responsible if the Application does not function at full capacity due to lack of access to Wi-Fi or if you have exhausted your data allowance. If you are using the application outside of a Wi-Fi area, please be aware that your mobile network provider's agreement terms still apply. Consequently, you may incur charges from your mobile provider for data usage during the connection to the application, or other third-party charges. By using the application, you accept responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the application outside of your home territory (i.e., region or country) without disabling data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you are using the application, they assume that you have obtained permission from the bill payer. Similarly, the Service Provider cannot always assume responsibility for your usage of the application. For instance, it is your responsibility to ensure that your device remains charged. If your device runs out of battery and you are unable to access the Service, the Service Provider cannot be held responsible. In terms of the Service Provider's responsibility for your use of the application, it is important to note that while they strive to ensure that it is updated and accurate at all times, they do rely on third parties to provide information to them so that they can make it available to you. The Service Provider accepts no liability for any loss, direct or indirect, that you experience as a result of relying entirely on this functionality of the application. The Service Provider may wish to update the application at some point. The application is currently available as per the requirements for the operating system (and for any additional systems they decide to extend the availability of the application to) may change, and you will need to download the updates if you want to continue using the application. The Service Provider does not guarantee that it will always update the application so that it is relevant to you and/or compatible with the particular operating system version installed on your device. However, you agree to always accept updates to the application when offered to you. The Service Provider may also wish to cease providing the application and may terminate its use at any time without providing termination notice to you. Unless they inform you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must cease using the application, and (if necessary) delete it from your device.

svenska

Allmänna Villkor Dessa villkor gäller för Top Watch Faces-appen (härmed kallad "Applikation") för mobila enheter som skapades av Temperie (härmed kallad "Tjänsteleverantör") som en Freemium-tjänst. När du laddar ner eller använder applikationen godkänner du automatiskt följande villkor. Det rekommenderas starkt att du noggrant läser och förstår dessa villkor innan du använder applikationen. Otillåten kopiering, modifiering av applikationen, någon del av applikationen eller våra varumärken är strängt förbjudet. Alla försök att extrahera applikationens källkod, översätta applikationen till andra språk eller skapa härledda versioner är inte tillåtna. Alla varumärken, upphovsrätter, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter relaterade till applikationen förblir tjänsteleverantörens egendom. Tjänsteleverantören är dedikerad till att säkerställa att applikationen är så fördelaktig och effektiv som möjligt. Som sådan förbehåller de sig rätten att ändra applikationen eller ta betalt för sina tjänster när som helst och av vilken anledning som helst. Tjänsteleverantören försäkrar dig om att alla avgifter för applikationen eller dess tjänster kommer att kommuniceras tydligt till dig. Applikationen lagrar och behandlar personuppgifter som du har lämnat till Tjänsteleverantören för att kunna tillhandahålla Tjänsten.Det är ditt ansvar att upprätthålla säkerheten för din telefon och åtkomst till applikationen. Tjänsteleverantören avråder starkt från att jailbreaka eller rota din telefon, vilket innebär att ta bort programvarubegränsningar och begränsningar som införts av det officiella operativsystemet för din enhet. Sådana åtgärder kan utsätta din telefon för skadlig programvara, virus, skadliga program, äventyra telefonens säkerhetsfunktioner och kan leda till att applikationen inte fungerar korrekt eller alls. Observera att applikationen använder tjänster från tredje part som har sina egna villkor. Nedan finns länkarna till villkoren för de tredjepartstjänsteleverantörer som används av applikationen: Google Analytics för Firebase Firebase Crashlytics Facebook En signal Mixpanel Var medveten om att Tjänsteleverantören inte tar ansvar för vissa aspekter. Vissa funktioner i applikationen kräver en aktiv internetanslutning, som kan vara Wi-Fi eller tillhandahållen av din mobiloperatör. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig om Applikationen inte fungerar med full kapacitet på grund av bristande tillgång till Wi-Fi eller om du har förbrukat din datatillåtelse. Om du använder applikationen utanför ett Wi-Fi-område ska du vara medveten om att din mobiloperatörs avtalsvillkor fortfarande gäller.Följaktligen kan du ådra dig avgifter från din mobilleverantör för dataanvändning under anslutningen till applikationen, eller andra avgifter från tredje part. Genom att använda applikationen accepterar du ansvaret för sådana avgifter, inklusive roamingdataavgifter om du använder applikationen utanför ditt hemområde (dvs. region eller land) utan att inaktivera dataroaming. Om du inte är räkningsbetalare för enheten som du använder applikationen på, förutsätter de att du har fått tillstånd från räkningsbetalaren. På samma sätt kan Tjänsteleverantören inte alltid ta ansvar för din användning av applikationen. Det är till exempel ditt ansvar att se till att din enhet förblir laddad. Om din enhet tar slut på batteri och du inte kan komma åt Tjänsten kan Tjänsteleverantören inte hållas ansvarig. När det gäller tjänsteleverantörens ansvar för din användning av applikationen, är det viktigt att notera att även om de strävar efter att säkerställa att den är uppdaterad och korrekt hela tiden, förlitar de sig på att tredje part tillhandahåller information till dem så att de kan göra den tillgänglig för dig. Tjänsteleverantören tar inget ansvar för någon förlust, direkt eller indirekt, som du upplever som ett resultat av att du helt och hållet förlitar dig på denna funktionalitet i applikationen. Tjänsteleverantören kan vilja uppdatera applikationen någon gång.Applikationen är för närvarande tillgänglig enligt kraven för operativsystemet (och för alla ytterligare system som de beslutar att utöka tillgängligheten för applikationen till) kan ändras, och du måste ladda ner uppdateringarna om du vill fortsätta använda applikationen. Tjänsteleverantören garanterar inte att den alltid kommer att uppdatera applikationen så att den är relevant för dig och/eller kompatibel med den specifika operativsystemversionen som är installerad på din enhet. Du samtycker dock till att alltid acceptera uppdateringar av applikationen när den erbjuds dig. Tjänsteleverantören kan också vilja sluta tillhandahålla applikationen och kan när som helst avsluta användningen utan att meddela dig om uppsägning. Om de inte informerar dig om något annat, vid varje uppsägning, (a) upphör rättigheterna och licenserna som beviljats ​​dig i dessa villkor; (b) du måste sluta använda programmet och (om nödvändigt) ta bort det från din enhet.

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)