engelska

Background: Aerobic capacity tests are important to evaluate exercise programs and to encourage individuals to have a physically active lifestyle. Submaximal tests, if proven valid and reliable could be used for estimation of maximal oxygen uptake (VO2max). The purpose of the study was to examine the criterion-validity of the submaximal self-monitoring Fox-walk test and the submaximal Åstrand cycle test against a maximal cycle test in people with rheumatoid arthritis (RA). A secondary aim was to study the influence of different formulas for age predicted maximal heart rate when estimating VO2max by the Åstrand test. Methods: Twenty seven subjects (81% female), mean (SD) age 62 (8.1) years, diagnosed with RA since 17.9 (11.7) years, participated in the study. They performed the Fox-walk test (775 meters), the Åstrand test and the maximal cycle test (measured VO2max test). Pearson’s correlation coefficients were calculated to determine the direction and strength of the association between the tests, and paired t-tests were used to test potential differences between the tests. Bland and Altman methods were used to assess whether there was any systematic disagreement between the submaximal tests and the maximal test. Results: The correlation between the estimated and measured VO2max values were strong and ranged between r = 0.52 and r = 0.82 including the use of different formulas for age predicted maximal heart rate, when estimating VO2max by the Åstrand test. VO2max was overestimated by 30% by the Fox-walk test and underestimated by 10% by the Åstrand test corrected for age. When the different formulas for age predicted maximal heart rate were used, the results showed that two formulas better predicted maximal heart rate and consequently a more precise estimation of VO2max. Conclusions: Despite the fact that the Fox-walk test overestimated VO2max substantially, the test is a promising method for self-monitoring VO2max and further development of the test is encouraged. The Åstrand test should be considered as highly valid and feasible and the two newly developed formulas for predicting maximal heart rate according to age are preferable to use when estimating VO2max by the Åstrand test. Keywords: Aerobic capacity, Aerobic power, Exercise, Maximal oxygen uptake, Peak oxygen uptake

svenska

Bakgrund: Aeroba kapacitetstester är viktiga för att utvärdera träningsprogram och för att uppmuntra individer att ha en fysiskt aktiv livsstil. Submaximala tester, om de bevisats giltiga och tillförlitliga, kan användas för uppskattning av maximalt syreupptag (VO2max). Syftet med studien var att undersöka kriterievaliditeten för det submaximala självövervakningstestet Fox-walk och det submaximala Åstrand cykeltestet mot ett maximalt cykeltest hos personer med reumatoid artrit (RA). Ett sekundärt syfte var att studera inverkan av olika formler för ålderspredikterad maximal hjärtfrekvens vid uppskattning av VO2max med Åstrand-testet. Metoder: Tjugosju försökspersoner (81 % kvinnor), medelålder (SD) 62 (8,1) år, diagnostiserade med RA sedan 17,9 (11,7) år, deltog i studien. De genomförde Fox-walk-testet (775 meter), Åstrand-testet och det maximala cykeltestet (uppmätt VO2max-test). Pearsons korrelationskoefficienter beräknades för att bestämma riktningen och styrkan av sambandet mellan testerna, och parade t-tester användes för att testa potentiella skillnader mellan testerna. Bland och Altman metoder användes för att bedöma om det fanns någon systematisk oenighet mellan de submaximala testerna och det maximala testet.Resultat: Korrelationen mellan de uppskattade och uppmätta VO2max-värdena var stark och varierade mellan r = 0,52 och r = 0,82 inklusive användning av olika formler för åldersförutsagd maximal hjärtfrekvens, vid uppskattning av VO2max med Åstrand-testet. VO2max överskattades med 30 % av Fox-walk-testet och underskattades med 10 % av Åstrandstestet korrigerat för ålder. När de olika formlerna för åldersförutsagd maximal hjärtfrekvens användes visade resultaten att två formler bättre förutspådde maximal hjärtfrekvens och följaktligen en mer exakt uppskattning av VO2max. Slutsatser: Trots att Fox-walk-testet överskattade VO2max rejält, är testet en lovande metod för att själv övervaka VO2max och vidareutveckling av testet uppmuntras. Åstrand-testet bör betraktas som mycket giltigt och genomförbart och de två nyutvecklade formlerna för att förutsäga maximal hjärtfrekvens enligt ålder är att föredra att använda vid uppskattning av VO2max med Åstrand-testet. Nyckelord: Aerob kapacitet, Aerob kraft, Träning, Maximal syreupptagning, Maximal syreupptagningsförmåga

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)