engelska

elves are not born’ (Noddings, 2002a, p. 98) but rather are under continual construction through encounters of all kinds, the effects these encounters produce and reflective evaluation of these effects. Noddings notes that ‘some philosophers call these ratings second-order evaluations ... I think whether I should feel the way I do about various encounters. The self at previous moments becomes another object of encounter, affect, and evaluation. I approve of certain ways of being in the world and reject others’ (2002a, p. 99). The measure of such second-order evalua- tions is the ideal that is the caring self, just as the measure of first-order evaluation of affects is the ideal of the caring response. The relation between affect and self, between first- and second-order evaluations, is incremental and as part to whole: ‘As we try to educate the caring response in every subject that we teach and in a myriad of everyday activities, we contribute to the construction of an ethical ideal. At the core of this ideal is a habitual self that is caring’ (Noddings, 2002a, p. 215). Noddings suggests that ‘it might be useful to think of [this] self as a sort of script by which the organism directs and interprets its encounters’ (2002a, p. 100; emphasis added). Elsewhere, she speaks of moral duty as arising ‘from faithfulness to an ideal picture of ourselves’ (1995, p. 187; emphasis added). But because the self is a relation and because we have many relationships, ‘the organism is not the sole “author” of the script-like self: other selves contribute to its construction’ (Nod- dings, 2002a, p. 100). In a very real sense, there is no one ‘true self’ apart from the ideal self that is always under construction through multiple authorship.

svenska

alver föds inte’ (Noddings, 2002a, s. 98) utan är snarare under ständig uppbyggnad genom möten av alla slag, de effekter dessa möten ger och reflekterande utvärdering av dessa effekter. Noddings noterar att "en del filosofer kallar dessa betyg för andra ordningens utvärderingar ... Jag tänker på om jag ska känna som jag gör om olika möten." Jaget i tidigare ögonblick blir ett annat föremål för möte, affekt och utvärdering. Jag godkänner vissa sätt att vara i världen och avvisar andra’ (2002a, s. 99). Måttet på sådana andra ordningens utvärderingar är det ideal som är det vårdande jaget, precis som måttet på första ordningens utvärdering av affekter är idealet för det vårdande svaret. Relationen mellan affekt och jag, mellan första och andra ordningens utvärderingar, är inkrementell och som en del av helheten: "När vi försöker utbilda den omtänksamma responsen i varje ämne som vi undervisar i och i en myriad av vardagliga aktiviteter, bidrar vi till att konstruktionen av ett etiskt ideal. Kärnan i detta ideal är ett vanemässigt jag som är omtänksamt’ (Noddings, 2002a, s. 215). Noddings föreslår att "det kan vara användbart att tänka på [det här] jaget som ett slags manus genom vilket organismen styr och tolkar sina möten" (2002a, s. 100; kursivering tillagd).På andra ställen talar hon om moralisk plikt som att den härrör 'från trofasthet till en idealbild av oss själva' (1995, s. 187; kursivering tillagd). Men eftersom jaget är en relation och eftersom vi har många relationer, är 'organismen inte den enda "författaren" till det manusliknande jaget: andra jag bidrar till dess konstruktion' (Noddings, 2002a, s. 100). I en mycket verklig mening finns det inget "sanna jag" förutom det ideala jaget som alltid är under uppbyggnad genom flera författarskap.

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)