engelska

Automatic on / off Suport the connection of the vehicle power, the car starts automatically on the video the automatic save video and turn off L Do not leak seconds Motion detection In the cace of the standby condition. the moving process is reccorded when the target moved Camera / photo basic operating instructions: The start-up and shotdown, L press the power button first boot, the The start-up and shotdown, the.blue indicator ligt exhibit of lantems at boot time Press the power button again. And the blue indicator light goss out: Note: The video device will be automatically shout down when the battery is low -camera mode Short press mode select key / menu.key buttom, swich to camera mode, the upper left corner of the screen displays the camera icon; Press OK key to start the camera , the camera icon will appear flaching red dot, indicating the video work; -camera mode. Short press mode select buttom / menu buttom, switch to camera mode, the upper left coner of the screen to display camera icon; Press OK buttom to take a picture, the screen flashes once, said the photo was complited Vide / Photo Playback Short press mode select buttom / menu key buttom, switch to playback mode, the upper left coner of the screen display playback icone. Short press key to select the file; Press the key to select the file;

svenska

Automatisk på / av Stöder anslutningen av fordonets ström, bilen startar automatiskt på videon den automatiska spara videon och stängs av L Läck inte sekunder Rörelsedetektor I vänteläget. flyttprocessen spelas in igen när målet flyttas Grundläggande bruksanvisning för kamera / foto: Uppstart och nedskjutning, L tryck först på strömbrytaren för att starta Uppstarten och nedskjutningen, den blå indikatorn visar upp lantem vid starttid Tryck på strömknappen igen. Och den blå indikatorlampan tappar: Obs: Videoenheten skriker automatiskt ner när batteriet är lågt -kameraläge Kort tryckningsläge väljknapp / meny. Knapp bakom, växla till kameraläge, det övre vänstra hörnet av skärmen visar kamerans ikon; Tryck på OK -knappen för att starta kameran. Kamerans ikon kommer att se ut som en röd prick, vilket indikerar att videoarbetet fungerar; -kameraläge. Kort tryckningsläge välj rumpa / meny bakom, växla till kameraläge, skärmens övre vänstra koner för att visa kamerans ikon; Tryck på OK för att ta en bild, skärmen blinkar en gång, sa att fotot kompletterades Vide / fotouppspelning Kort tryckningsläge välj rumpa / menyknapp bakom, växla till uppspelningsläge, den övre vänstra konen på skärmen visar uppspelningsikonet. Tryck kort på knappen för att välja filen; Tryck på knappen för att välja filen;

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)