engelska

The corresponding correlations based on factor loadings on the American sample and the combined Swedish-Finnish sample ran as follows: Factor 1 Change-centered 0.80 Factor 2 Employee-centered 0.90 Factor 3 Production-centered 0.87 In three of the 36 items there were noticeable differences in factor loadings between the American and the Swedish-Finnish samples. These differences are of minor importance, 20 G. EKVALL and J. ARVONEN however, and can easily be explained by language and cultural causes. The main thing is that the factor structures are very similar. The same three leadership behaviour patterns emerged in the Swedish, Finnish and American samples in spite of cultural differences and differences in business and labour market conditions and traditions. In light of the high concordance between the structures of the three samples, we ran a factor analysis on the combined sample. The total sample on which the analysis was based consisted at that time of 711 ratings. The principal factor method and rotation by varimax were applied to the dataset. Three factors had eigenvalues greater than 1.0 and were possible to interpret. These three factors account for 92 per cent of the total variance. The rest of the factors were weak and made no sense. For that reason three factors were retained for rotation. The three rotated factors account for 34,33 and 25% of the total variance. The rotated factor pattern is shown in Table 1. The factor structure found here confirms our supposition about the emergence of a change-oriented leadership behaviour dimension. This should mean that there is now a variation among managers as regards change-oriented behaviour.

svenska

Motsvarande korrelationer baserade på faktorbelastningar på det amerikanska urvalet och det kombinerade svensk-finska urvalet löpte enligt följande: Faktor 1 Förändringscentrerad 0,80 Faktor 2 Medarbetarcentrerad 0,90 Faktor 3 Produktionscentrerad 0,87 I tre av de 36 artiklarna fanns märkbara skillnader i faktorbelastningar mellan de amerikanska och de svensk-finska proverna. Dessa skillnader är av mindre betydelse, 20 G. EKVALL och J. ARVONEN dock, och kan enkelt förklaras av språk och kulturella orsaker. Det viktigaste är att faktorstrukturerna är väldigt lika. Samma tre ledarskapsmönster uppstod i de svenska, finska och amerikanska proverna trots kulturella skillnader och skillnader i affärs- och arbetsmarknadsförhållanden och traditioner. Mot bakgrund av den höga överensstämmelsen mellan strukturerna i de tre proverna körde vi en faktoranalys på det kombinerade provet. Det totala urval som analysen baserades på bestod då av 711 betyg. Huvudfaktormetoden och rotation med varimax tillämpades på datamängden. Tre faktorer hade egenvärden större än 1,0 och var möjliga att tolka. Dessa tre faktorer står för 92 procent av den totala variansen. Resten av faktorerna var svaga och gav ingen mening. Av den anledningen behölls tre faktorer för rotation. De tre roterade faktorerna står för 34,33 och 25% av den totala variansen. Det roterade faktormönstret visas i tabell 1.Faktorstrukturen som finns här bekräftar vårt antagande om framväxten av en förändringsorienterad ledarskapsbeteendedimension. Detta borde innebära att det nu finns en variation bland cheferna när det gäller förändringsorienterat beteende.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)