engelska

‘Easy’ Things to Do to Win at Poker — Part II Select the best games What you should think about during a session to become a winning player: • Pay more attention • Select the best games • Learn how your opponents play • Study betting patterns • Analyze every situation • Plan in advance • Play focused on the game • Count the pot • Compute the odds • Figure out how the play might go • Estimate what your opponents think you hold and how you should respond • Then, make a decision Select the best games: In this discussion, I want to focus on game selection in regard to how it helps you make good decisions, rather than simply looking for a weak game. Not every “good” game is good for you. Over the years, I have had numerous students tell me tales of woe, mostly about a game they chose because the “book” said it was good, so they sat there miserably and lost money. Assess what you are looking for in a game, and, most importantly, what you are unhappy with. Some games, while profitable, may be outside your skill level. Others may be outside your “psychological comfort level,” meaning you could beat them if you played your best, but for some reason, you cannot maintain that playing level. If you are not comfortable, you probably will not play well. Maniac games: For example, some players relish games with maniacs. After all, what could be more profitable than a game in which one or more players are putting in tons of money on every hand without even caring what cards they hold? Well, the truth is, these games can be very profitable, but they are not for everyone. First, these games come with huge volatility. You will make money if you play correctly (and correct play is quite different from what it is in a normal game), but you also will often experience enormous swings. These swings can be deadly if (a) you are on a short bankroll, (b) you automatically quit playing once you lose a predetermined amount, or © you play poorly when stuck. Also, these games are often very boring, because if you are playing correctly, you are forced to the sidelines on almost every hand. Regardless of how profitable these games may theoretically be, if you don’t like them, don’t play in them. Loose, passive games: The same goes for loose, passive games. The “book” says that if your opponents play too many hands, you should profit. It also says that if they do not play aggressively when they have good situations, you will benefit. All of this is true, but these games also come with significant challenges. Your good hands will often lose, as one of your many opponents will stay in and draw out. You will sometimes make aggressive plays directly into the teeth of much more powerful hands that have been played surprisingly passively, costing you money and making you feel foolish and possibly upset. Along with this comes frustration and a temptation to play more like your weak opponents. (“If you can’t win with good cards …”) Again, just because a game is “good,” it does not mean it is good for you. FUD: This brings us to the concept of FUD. FUD, which stands for “Fear, Uncertainty, and Doubt,” is described in my book Advanced Limit Hold’em Strategy as the set of emotions that you want opponents to feel about you. You want them to fear you, to be uncertain about your cards, and to doubt how to deal with you. As you play, adjust your playing style to exploit situations while remaining unpredictable, so that opponents develop this FUD. In some games, you will feel a measure of FUD toward certain other players. You can use this to judge how comfortable you are in a game, and how likely you are to make enough good decisions to win. If you are feeling FUD with more than one or two opponents (or even just that many if you cannot avoid them consistently), find a different game. Finding good games for you: As I play, I try to be aware of the other games that are going on, and I am ready to switch if I see a better opportunity. Sometimes when I do change tables, someone from the one that I left comes over and asks me why I moved. Even if I am willing to discuss my game preferences in depth with this person, I am reluctant to tell him. Just because I think the new game is better for me, it does not mean it would be better for someone else. Perhaps there is a loose player against whom I can gain a major advantage. Maybe I know a player with a tell that I can exploit. Or, maybe I just felt that some of the players in my old game were feeling too comfortable and playing a quality game. I have a large tolerance for volatility, and I do not let my emotions run away if I lose a significant amount of money. Not everyone can do this (indeed, it took me a long time to be able to do so). So, just because you like a game, or a book tells you the game should be profitable, you may not have a winning experience. In fact, some “good” games may be quite costly to you. As you play over many sessions, pay attention to what made you comfortable and unco

svenska

”Enkla” saker att göra för att vinna på poker - del II Välj de bästa spelen Vad du bör tänka på under en session för att bli en vinnande spelare: • Var mer uppmärksam • Välj de bästa spelen • Lär dig hur dina motståndare spelar • Studera vadslagningsmönster • Analysera varje situation • Planera i förväg • Spela fokuserat på spelet • Räkna potten • Beräkna oddsen • Ta reda på hur pjäsen kan gå • Uppskatta vad dina motståndare tycker att du håller och hur du ska svara • Ta sedan ett beslut Välj de bästa spelen: I denna diskussion vill jag fokusera på spelval när det gäller hur det hjälper dig att fatta bra beslut snarare än att bara leta efter ett svagt spel. Inte alla “bra” spel är bra för dig. Under åren har jag fått många elever att berätta för mig berättelser om ve, mestadels om ett spel de valde för att "boken" sa att det var bra, så de satt där eländigt och tappade pengar. Bedöm vad du letar efter i ett spel, och viktigast av allt, vad du är missnöjd med. Vissa spel, även om de är lönsamma, kan ligga utanför din skicklighetsnivå. Andra kan vara utanför din "psykologiska komfortnivå", vilket innebär att du kan slå dem om du spelar ditt bästa, men av någon anledning kan du inte behålla den spelnivån.Om du inte är bekväm kan du förmodligen inte spela bra. Maniac-spel: Till exempel njuter vissa spelare av spel med galningar. När allt kommer omkring, vad kan vara mer lönsamt än ett spel där en eller flera spelare lägger in massor av pengar på varje hand utan att ens bry sig om vilka kort de har? Sanningen är att dessa spel kan vara mycket lönsamma, men de är inte för alla. Först kommer dessa spel med enorm volatilitet. Du kommer att tjäna pengar om du spelar korrekt (och korrekt spel skiljer sig mycket från vad det är i ett normalt spel), men du kommer också ofta att uppleva enorma svängningar. Dessa gungor kan vara dödliga om (a) du är på en kort bankrulle, (b) du automatiskt slutar spela när du tappar ett förutbestämt belopp, eller © du spelar dåligt när du sitter fast. Dessutom är dessa spel ofta väldigt tråkiga, för om du spelar korrekt tvingas du till sidorna på nästan varje hand. Oavsett hur lönsamt dessa spel kan teoretiskt vara, om du inte gillar dem, spel inte i dem. Lösa, passiva spel: Detsamma gäller för lösa, passiva spel. ”Boken” säger att om dina motståndare spelar för många händer, bör du tjäna pengar. Det står också att om de inte spelar aggressivt när de har bra situationer kommer du att gynnas. Allt detta är sant, men dessa spel kommer också med betydande utmaningar.Dina bra händer kommer ofta att förlora, eftersom en av dina många motståndare kommer att stanna kvar och dra ut. Ibland kommer du att göra aggressiva spel direkt i tänderna på mycket kraftfullare händer som har spelats förvånansvärt passivt, vilket kostar dig pengar och får dig att bli dum och eventuellt upprörd. Tillsammans med detta kommer frustration och en frestelse att spela mer som dina svaga motståndare. ("Om du inte kan vinna med bra kort ...") Återigen, bara för att ett spel är "bra" betyder det inte att det är bra för dig. FUD: Detta leder oss till begreppet FUD. FUD, som står för ”Rädsla, osäkerhet och tvivel”, beskrivs i min bok Advanced Limit Hold’em Strategy som den uppsättning känslor som du vill att motståndarna ska känna för dig. Du vill att de ska frukta dig, vara osäkra på dina kort och tvivla på hur du ska hantera dig. När du spelar, justera din spelstil för att utnyttja situationer medan du förblir oförutsägbar, så att motståndarna utvecklar denna FUD. I vissa spel kommer du att känna ett mått på FUD mot vissa andra spelare. Du kan använda detta för att bedöma hur bekväm du är i ett spel och hur sannolikt du är att ta tillräckligt bra beslut för att vinna. Om du känner dig FUD med mer än en eller två motståndare (eller till och med bara så många om du inte kan undvika dem konsekvent), hitta ett annat spel.Hitta bra spel åt dig: När jag spelar försöker jag vara medveten om de andra spelen som pågår, och jag är redo att byta om jag ser en bättre möjlighet. Ibland när jag byter tabell kommer någon från den jag lämnade och frågar mig varför jag flyttade. Även om jag är villig att diskutera mina spelpreferenser djupare med den här personen är jag ovillig att berätta för honom. Bara för att jag tycker att det nya spelet är bättre för mig betyder det inte att det skulle vara bättre för någon annan. Kanske finns det en lös spelare mot vilken jag kan få en stor fördel. Jag kanske känner en spelare med en berättelse som jag kan utnyttja. Eller kanske kände jag bara att några av spelarna i mitt gamla spel kände sig för bekväma och spelade ett kvalitetsspel. Jag har en stor tolerans för volatilitet och jag låter inte mina känslor springa av om jag tappar en betydande summa pengar. Inte alla kan göra detta (det tog verkligen lång tid att kunna göra det). Så, bara för att du gillar ett spel, eller om en bok säger att spelet ska vara lönsamt, kanske du inte har en vinnande upplevelse. I själva verket kan vissa "bra" spel vara ganska dyra för dig. När du spelar över många sessioner, var uppmärksam på vad som gjorde dig bekväm och unco

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)