engelska

‘Easy’ Things to Do to Win at Poker — Part I Pay more attention What you should think about during a session to become a winning player: • Pay more attention • Select the best games • Learn how your opponents play • Study betting patterns • Analyze every situation • Plan in advance • Play focused on the game • Count the pot • Compute the odds • Figure out how the play might go • Estimate what your opponents think you hold and how you should respond • Then, make a decision Of course, taken together, that list represents quite a few things that you constantly need to keep in mind. When I think about this, I recall what I went through when I was learning to drive. I had to watch the road, look out for traffic, anticipate what other drivers might decide to do, pay attention to my speed, look for lights and stop signs, remember to signal, look in my rearview and side-view mirrors, try to remember where I was going and when I had to change lanes, and more. I thought I would never catch on to all of those individual details and be able to integrate them so that they would become at least semiautomatic, but eventually, they all came together. And so it can be at the poker table. You have to do a lot of work to make everything automatic, but just like driving, the more you do everything right, the fewer accidents you will have. This and my next few columns will examine each item on this list in more detail, fleshing out the reasons and applications for each one. Some probably sound familiar, but I will try to provide some different perspective on most of them. Pay more attention: This appears to be simple enough, but when should you pay attention, to what, and why? Ideally, you should pay attention to your game even before you take your first hand. Most players pay attention to the hands they are playing, trying to figure things out. However, when they are out of a hand, they start looking around for something else to do. Sure, they often are still looking at the game, and if someone makes an unusual play or turns over a weird hand, they notice it. But if nothing out of the ordinary happens, the action just sort of blends together into a forgettable haze. Many people who do that are convinced they really are paying attention, because, after all, they are not watching TV, reading a newspaper, or ordering a drink. They are wrong. You can make inferences from nearly every hand. Of course, it is a lot harder to pay attention to what didn’t happen, because humans are conditioned to look at action, not inaction. Let’s look at an example: You hold 7-2 in early position and fold. Two players limp in behind you, and the button raises. Both blinds and the limpers call. The flop is 10-8-7 with two hearts. Everyone checks to the raiser, who checks. The turn is a 4. After the blinds check, the first limper bets, the second folds, the button folds, and both blinds call. The river is a 7, pairing the board. Everyone checks, and the limper turns over A-8 offsuit. Both blinds fold, and the limper wins. What have you learned? Actually, nothing, but you should have made several preliminary inferences. Of course, if, as soon as you saw your 7-2, you sort of went into a waiting mode unless something spectacular happened, you wouldn’t have done even that. But let’s look at some of the possible inferences. First, the button: He raised preflop, checked the flop, and folded the turn. Most players who raise preflop will bet the flop no matter what when everyone checks to them, so this player does not follow that belief. Perhaps if he does bet in the future, it means that he really has something. Or, perhaps he would have bet against two opponents, but the connected texture of the flop and the four preflop callers dissuaded him. In any event, he plays a cautious game and does not like to waste money on nearly hopeless causes. This could be an important inference. Next, the first limper: He open-called first in with a fairly weak hand from early middle position. Thus, his opening range is likely to be very large, and he is probably a weak player whom you can exploit later. He checked to the raiser on a dangerous board, but many players do that. His turn bet was fairly standard, as was his river check. However, many top players would bet the river for value, hoping to pick up a call from a hand like 9-8, or even 5-5. The blinds checked the turn, suggesting that they did not have a 10, and his ace was the best kicker. Only a player with a 7 who elected not to bet the river would beat him, and although this could happen, it is defeatist thinking to check the hand down on that unlikely chance. That’s another weak play, but it should put you on notice that if he does bet the river later, he is likely to have a very good hand.

svenska

”Lätta” saker att göra för att vinna på poker - del I Var mer uppmärksam Vad du bör tänka på under en session för att bli en vinnande spelare: • Var mer uppmärksam • Välj de bästa spelen • Lär dig hur dina motståndare spelar • Studera vadslagningsmönster • Analysera varje situation • Planera i förväg • Spela fokuserat på spelet • Räkna potten • Beräkna oddsen • Ta reda på hur pjäsen kan gå • Uppskatta vad dina motståndare tycker att du håller och hur du ska svara • Ta sedan ett beslut Sammantaget representerar listan naturligtvis en hel del saker som du ständigt behöver tänka på. När jag tänker på det här kommer jag ihåg vad jag gick igenom när jag lärde mig att köra. Jag var tvungen att titta på vägen, se upp för trafik, förutse vad andra förare kan bestämma sig för, ta hänsyn till min hastighet, leta efter ljus och stoppskyltar, kom ihåg att signalera, titta i min backspegel och sidospeglar, försök att kom ihåg vart jag skulle och när jag var tvungen att byta körfält och mer. Jag trodde att jag aldrig skulle fånga upp alla dessa enskilda detaljer och kunna integrera dem så att de åtminstone blev halvautomatiska, men så småningom kom de alla tillsammans. Och så kan det vara vid pokerbordet.Du måste göra mycket arbete för att göra allt automatiskt, men precis som att köra, ju mer du gör allt rätt, desto färre olyckor kommer du att ha. Detta och mina nästa kolumner kommer att undersöka varje objekt i den här listan mer detaljerat och redogöra för skälen och applikationerna för var och en. Vissa låter förmodligen bekant, men jag kommer att försöka ge ett annat perspektiv på de flesta av dem. Var mer uppmärksam: Det verkar vara tillräckligt enkelt, men när ska du vara uppmärksam, vad och varför? Helst bör du vara uppmärksam på ditt spel redan innan du tar din första hand. De flesta spelare är uppmärksamma på händerna de spelar och försöker lista ut saker och ting. Men när de är ur en hand börjar de leta efter något annat att göra. Visst, de tittar ofta fortfarande på spelet, och om någon gör ett ovanligt spel eller vänder en konstig hand märker de det. Men om inget ovanligt händer, smälter handlingen bara ihop till en glömsk dis. Många som gör det är övertygade om att de verkligen är uppmärksamma, för trots allt tittar de inte på TV, läser en tidning eller beställer en drink. De har fel. Du kan göra slutsatser från nästan alla händer. Naturligtvis är det mycket svårare att vara uppmärksam på vad som inte hände, för människor är villkorade för att se på handling, inte passivitet. Låt oss titta på ett exempel: Du håller 7-2 i tidig position och viker.Två spelare haltar in bakom dig och knappen höjs. Både persienner och limpers kallar. Floppen är 10-8-7 med två hjärtan. Alla kontrollerar till höjaren, vem kontrollerar. Turnen är 4. Efter att blinds-kontrollen satsar den första limpen, den andra veckningen, knappen veckas och båda persiennerna ringer. Floden är en 7, som parar brädet. Alla kontrollerar, och limpen vänder A-8 offsuit. Båda persiennerna viks och limpen vinner. Vad har du lärt dig? Egentligen ingenting, men du borde ha gjort flera preliminära slutsatser. Naturligtvis, om du, så fort du såg din 7-2, gick i vänteläge om inte något spektakulärt hände, skulle du inte ha gjort det ens. Men låt oss titta på några av de möjliga slutsatserna. Först knappen: Han lyfte upp floppen, kontrollerade floppen och vikte svängen. De flesta spelare som höjer preflop satsar floppen oavsett vad när alla kontrollerar för dem, så den här spelaren följer inte den tron. Kanske om han satsar i framtiden betyder det att han verkligen har något. Eller kanske skulle han ha satsat mot två motståndare, men floppens anslutna struktur och de fyra preflop-uppringarna avskräckt honom. Under alla omständigheter spelar han ett försiktigt spel och gillar inte att slösa pengar på nästan hopplösa orsaker. Detta kan vara en viktig slutsats. Därefter den första haltaren: Han öppnade först in med en ganska svag hand från tidigt mittläge.Således är hans öppningsområde sannolikt mycket stort, och han är förmodligen en svag spelare som du kan utnyttja senare. Han kollade till höjaren på ett farligt bräde, men många spelare gör det. Hans turn bet var ganska standard, liksom hans flodcheck. Men många toppspelare skulle satsa floden för värde, i hopp om att få ett samtal från en hand som 9-8 eller till och med 5-5. Persiennerna kontrollerade svängen, vilket tyder på att de inte hade en 10, och hans ess var den bästa kickern. Endast en spelare med en 7 som valde att inte satsa floden skulle slå honom, och även om detta kunde hända är det nederlagstänkande att kontrollera handen på den osannolika chansen. Det är ett annat svagt spel, men det borde lägga märke till att om han satsar på floden senare, kommer han sannolikt att ha en mycket bra hand.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)