engelska

How to be Confident Playing at a Casino for the First Time Below is a summary to ease the transition for beginners who are about to take the plunge and play poker for the first time. Start small: Playing in a casino is not like playing in a home game or with family and friends. The game is faster, for one thing, and that takes some getting used to. And regardless of how many truly awful hands you're apt to find played in low-limit, "no-fold'em" hold'em games, those games are usually a lot tighter than they are around the kitchen table when your opponents are Uncle Billy, your parents, and three or four of your cousins. Even if you are an experienced home game player, you will find the pace of casino poker substantially swifter than the home game variety. You probably should figure on losing money the first few times you play in a casino, if for no other reason than your own unfamiliarity with the pace of the game and a few formalized procedures, rules, and points of etiquette that are new to you. Since you will, in essence, be paying for lessons the first few times you play poker in a casino, there's no reason to make them any more costly than necessary. My advice is simple: Play small at first, and stay small until you feel comfortable with the environment, are sure that you can outplay your opponents, and can afford a bigger game. Then, move up. Join the "Good Hands" people: Playing marginal hands can be your undoing. Play few hands, but play aggressively when you are dealt a good hand. Actually, if you're going about it the right way, you'll gain as much or more by watching your opponents when you are not involved in a hand than you'll learn by vying for pots with them. Make sure that you have some idea about the hands you will play from various starting positions before looking at your cards. If you're playing hold'em, my books contain suggested starting hands that can be played from early, middle, and late position. Other authors have also promulgated starting standards for hold'em players, and most agree about the vast majority of starting hands. What matters most is that you need a basis for deciding which hands are playable and which ought to be folded. When you're really new to casino poker, playing fewer hands will probably mitigate your losses while affording you an opportunity to watch your opponents, observe and mentally catalogue the kinds of hands each of them plays from early, middle, and late position, and eventually use that knowledge to outplay them. Don't bluff: Low-limit games are no place for bluffers. In these games, where you typically have a relatively large number of opponents seeing the flop and even continuing beyond it with all sorts of hands I can't imagine ever playing, a bluff is unlikely to work for two reasons. As a general rule, the more opponents you are confronting, the greater the chance that at least one of them has a hand – and he or she will call when you come out betting. In addition, low-limit games are populated with players who sleep very well, thank you, knowing that no one, but no one, is stealing from them. Since bluffing is unlikely to work, don't try it – unless you've identified some opponents who are actually willing to throw hands away when someone bets into them with what appears to be a big hand. Don't be disappointed if you can't bluff. It's an overrated tactic, anyway. What you have going for you instead is the certainty that you can expect to be called whenever you bet, and many of those callers really should have thrown their hands away a lot earlier. Moreover, whenever you make a big hand, such as a full house, the nut flush, or nut straight, you can raise with the certainty that you will be called – thereby winning additional bets that you could never count on winning in games where players will lay down marginal hands to a bluff. In the low-limit games you'll be starting out in, you'll probably have to show down the winning hand to capture the pot. That makes for a somewhat mechanical, occasionally boring, but undeniably profitable strategy: If you have the goods, bet. If you don't, check. And if someone is betting into your hand and you know that yours is better, go ahead and raise. Keep learning: You'll never know it all. There is always something more to learn about poker, and even when you think you know all there is to know, you don't. Moreover, much of what's learned about poker has to be relearned from time to time. Read books – all of them. Even if you get just one or two good ideas from a book, it's an investment that will pay for itself in a relatively short period of time. I have a large library of poker books, and I don't consider any of them to have cost me money. They are investments that have repaid the money spent to acquire them many times over. Books aren't all there is, either. Watch videos, get yourself some software, like Wilson's Turbo Texas Hold'em or Turbo Seven-Card Stud (which not only lets you play against comp

svenska

Hur man är säker på att spela på ett kasino för första gången Nedan följer en sammanfattning för att underlätta övergången för nybörjare som håller på att ta steget och spela poker för första gången. Börja i det lilla: Att spela på ett kasino är inte som att spela i ett hemmamatch eller med familj och vänner. Spelet är snabbare, för en sak, och det tar lite att vänja sig vid. Och oavsett hur många riktigt fruktansvärda händer du kan hitta som spelas i "no-fold'em" hold'em-spel med låg gräns, är dessa spel vanligtvis mycket snävare än de är runt köksbordet när dina motståndare är Farbror Billy, dina föräldrar och tre eller fyra av dina kusiner. Även om du är en erfaren hemspelare kommer du att hitta takten i kasinopoker väsentligt snabbare än hemspelssorten. Du borde förmodligen tänka på att förlora pengar de första gångerna du spelar på ett kasino, om du inte av någon annan anledning än din egen okännhet med spelets tempo och några formaliserade procedurer, regler och etiketter som är nya för dig. Eftersom du i grund och botten kommer att betala för lektioner de första gångerna du spelar poker i ett kasino, finns det ingen anledning att göra dem dyrare än nödvändigt. Mitt råd är enkelt: Spela litet först och håll dig liten tills du känner dig bekväm med miljön, är säker på att du kan överspela dina motståndare och har råd med ett större spel. Gå sedan uppåt.Gå med i "Good Hands" -personerna: Att spela marginella händer kan vara din ångra. Spela några händer, men spela aggressivt när du får en bra hand. Egentligen, om du handlar på rätt sätt, kommer du att vinna så mycket eller mer genom att titta på dina motståndare när du inte är inblandad i en hand än du lär dig genom att tävla om krukor med dem. Se till att du har en idé om vilka händer du kommer att spela från olika startpositioner innan du tittar på dina kort. Om du spelar hold'em innehåller mina böcker förslag på starthänder som kan spelas från tidig, mitt och sen position. Andra författare har också utfärdat startstandarder för hold'em-spelare, och de flesta är överens om de allra flesta starthänder. Det viktigaste är att du behöver en grund för att bestämma vilka händer som är spelbara och vilka som ska vikas. När du är riktigt ny på casinopoker kommer spelande av färre händer förmodligen att mildra dina förluster samtidigt som du ger dig en möjlighet att se dina motståndare, observera och mentalt katalogisera vilka typer av händer var och en spelar från tidig, mellersta och sen position, och så småningom använda den kunskapen för att överspela dem. Bluffa inte: Spel med låga gränser är ingen plats för bluffare. I dessa spel, där du vanligtvis har ett relativt stort antal motståndare som ser floppen och till och med fortsätter bortom den med alla möjliga händer som jag aldrig kan tänka mig att spela, är det osannolikt att en bluff fungerar av två skäl.Som en allmän regel, ju fler motståndare du möter, desto större är chansen att åtminstone en av dem har en hand - och han eller hon kommer att ringa när du kommer ut och satsar. Dessutom är spel med låga gränser fyllda med spelare som sover mycket bra, tack, vet att ingen, men ingen, stjäl från dem. Eftersom det inte är troligt att bluffa fungerar, försök inte med det - om du inte har identifierat några motståndare som faktiskt är villiga att kasta händerna när någon satsar på dem med vad som verkar vara en stor hand. Bli inte besviken om du inte kan bluffa. Det är ändå en överskattad taktik. Vad du har för dig istället är säkerheten att du kan förvänta dig att du kommer att ringas när du satsar, och många av de som ringer borde verkligen ha kastat händerna bort mycket tidigare. Dessutom, när du gör en stor hand, som fullt hus, muttern spola eller muttern rak, kan du höja med säkerhet att du kommer att kallas - och därmed vinna ytterligare insatser som du aldrig kunde räkna med att vinna i spel där spelare kommer att lägga ner marginella händer till en bluff. I de låggränsspel du kommer att börja med måste du antagligen visa den vinnande handen för att fånga potten. Det ger en lite mekanisk, ibland tråkig, men onekligen lönsam strategi: Om du har varorna, satsa. Om du inte gör det, kolla.Och om någon satsar i din hand och du vet att din är bättre, fortsätt och höja. Fortsätt lära dig: Du vet aldrig allt. Det finns alltid något mer att lära sig om poker, och även när du tror att du vet allt som finns att veta, gör du det inte. Dessutom måste mycket av det som lärs om poker läsas in då och då. Läs böcker - alla. Även om du bara får en eller två bra idéer från en bok, är det en investering som betalar sig själv på en relativt kort tid. Jag har ett stort bibliotek med pokerböcker och jag anser inte att någon av dem har kostat mig pengar. Det är investeringar som har återbetalat de pengar som spenderats för att förvärva dem många gånger. Böcker är inte allt som finns heller. Titta på videor, skaffa dig programvara, som Wilsons Turbo Texas Hold'em eller Turbo Seven-Card Stud (som inte bara låter dig spela mot komp

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)