engelska

xThe results showed large differences between mathematics textbooks for Year 1 in Sweden, regarding both how different modes are used and how subtrac-tion is presented. The results also showed that the students’work with math-ematics textbooks differed. The students’ meaning-making was sometimes based on the designed meaning potential but sometimes not. Regarding im-ages, the results showed that images could be particularly challenging for the students to interpret and that several students expressed that it was desirable to solve the exercises without using the images. The analysis using the concept of agencyshowed that exercises in which students could choose their working methods made it possible to take agency and that the students’ possibility for agency is affected by the prevailing notion that successful mathematics stu-dents do not use images but base their meaning-making on mathematical symbols.All in all, three conclusions were drawn. First, the mathematics textbook as a teaching resource couldbe developed, both printed and digital mathe-matics textbooks. Complexities can be detected more easily through greater awareness of modesas variousforms of expression for the textbooks’ mathe-matics content. Second, the complexity of the students’ individual work with the mathematics textbook was highlighted. The students’ individual work should start from the basis of the exercise’s design,so that the students’ mean-ing-making can be directed to the designed meaning potentials. Third, for younger students to discover themselves as mathematical individuals, one must question the notionsthat mathematical symbols are the most important mode for young learners and that images are for those who find mathematics difficult. Based on these conclusions, questions can be raised concerningstudents’ potential for discovering themselves as mathematical individuals and whether the students’ self-discovery as mathematical individuals would dif-fer if the mathematics textbooks more fully recognized students’ meaning-making using various modes. One question raised in relation to the students’ possibilities to take agencywhen working with mathematics textbooks con-cerned whatknowledge is recognized in Year 1 mathematics textbooks.The results indicated that mathematical symbols already occupy a special positionin Year 1. If modes other than mathematical symbols are more widely recog-nized as knowledge, then more young students will discover themselves as mathematical individuals.

svenska

xResultaten visade stora skillnader mellan matematikböcker för år 1 i Sverige, beträffande både hur olika lägen används och hur subtraktion presenteras. Resultaten visade också att elevernas arbete med matematiska läroböcker skilde sig åt. Elevernas meningsskapande baserades ibland på den designade meningspotentialen men ibland inte. När det gäller bilder visade resultaten att bilder kan vara särskilt utmanande för eleverna att tolka och att flera elever uttryckte att det var önskvärt att lösa övningarna utan att använda bilderna. Analysen med begreppet agens visade att övningar där eleverna kunde välja sina arbetsmetoder gjorde det möjligt att ta handlingsfrihet och att elevernas möjlighet till byrå påverkas av den rådande uppfattningen att framgångsrika matematikstudenter inte använder bilder utan baserar sina meningsskapande på matematiska symboler. Sammantaget drogs tre slutsatser. För det första kunde mattebok som lärarresurs utvecklas, både tryckta och digitala matematikläroböcker. Komplexiteter kan detekteras lättare genom ökad medvetenhet om lägen som olika uttrycksformer för läroböckernas matematikinnehåll. För det andra framhölls komplexiteten i elevernas individuella arbete med matematikläroboken.Elevernas individuella arbete bör börja med utgångspunkt från övningens design, så att elevernas meningsskapande kan riktas till de designade meningspotentialerna. För det tredje måste man ifrågasätta uppfattningen att matematiska symboler är det viktigaste sättet för unga elever och att bilder är för dem som tycker att matematik är svårt. Baserat på dessa slutsatser kan frågor tas upp om studenternas potential att upptäcka sig själva som matematiska individer och huruvida elevernas självupptäckt som matematiska individer skulle skilja sig om matematikläroböckerna mer erkände elevernas meningsskapande med hjälp av olika lägen. En fråga som tas upp i förhållande till elevernas möjligheter att ta hand om när man arbetar med matematikläroböcker beträffande kunskap som erkänns i matematiklärobok 1. Resultaten visade att matematiska symboler redan har en speciell position under år 1. Om andra lägen än matematiska symboler är mer erkänt som kunskap, kommer fler unga studenter att upptäcka sig själva som matematiska individer.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)